หน้าเว็บ

www.mi-favorita.blogspot.com

www.mi-favorita.blogspot.com

12.08.2556

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส เล่ม 1

ทามกลางหนังสือ/ ตำรา เกี่ยวกับ ดนตรีด้านแจ๊ส ที่ดูเหมือนยังขาดแคลนบนแผงหนังสือของไทยขณะนี้  ยังมีหนังสือ / ตำรา อีกเล่มหนึ่งที่เป็นทฤษฎีแจ๊สภาษาไทย ซึ่งเปิดโอกาสเด็กไทยหรือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาดนตรีในระบบมีช่องทางปรับฐานต่อยอดของตัวเองได้

หนังสือ ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส เล่ม 1  จุดหนึ่งที่ผมชอบมากคือ ไม่ได้เริ่มทฤษฎีจากศูนย์เหมือนหนังสือหลายๆเล่ม ทำให้ประหยัดหน้าหนังสือที่พิมพ์มาคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อ่าน ดังนั้นผู้อ่านจะต้องมีฟื้นฐานมาบ้างพอสมควร

ศักดิ์ศรี  วงศ์ธราดล

จากเนื้อหาหน้าสารบัน มีดังนี้
  1. ขั้นคู่เสียง
  2. คอร์ดและส่วนขยายของคอร์ด
  3. บันไดเสียงเมเจอร์และ โมด
  4. บันไดเสียงไมเนอร์แบบฮาร์โมนิคและโมด
  5. บันไดเสียงไมเนอร์แบบเมโลดิกและโมด
  6. การดำเนินคอร์ด
  7. จังหวะสวิงในดนตรีแจ๊ส 
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส ผมขอคัดลอกประวัติผู้ แต่งหนังสือเล่มนี้ จากปกด้านหลังดังนี้ ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล  นักประพันธ์และนักเปียโนแจ๊สชาวไทย และอาจาร์ยประจำสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปกร  

จบการศึกษาจากคณะเศษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อปญิญาโทสาขา Jazz Performance ที่มหาวิทยาลัยนอธ์เท็กซัล สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญาเอกในสาขาวิชาการประพันธ์เพลงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล มีผลงานเพลงแจ๊สชื่อ Seaqull เป็นผลงานเพลงแจ๊สร่วมสมัยที่ประพันธ์เองทั้งหมด โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง โจนาธาน ลิฟวิง บาค  เกี่ยวกับนกนางนวลที่ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ผลงาน Seagull ของ ศักดิ์ศรีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด ประเภทอัลบัมเพลงบรรเลงยอดเยี่ยม พ.ศ 2553

สุดท้ายผมขอเป็นกำลังใจให้ อ.ผลิต ตำรา / หนังสือ ลักษณะนี้ออกมาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยมีตำราภาษาไทยได้อ่านกันครับ